Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus voimaan heinäkuun alussa

Eläkkeiden maksaminen maiden välillä helpottuu
 
Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan heinäkuussa. Sen ansiosta voidaan Australian asumisperusteinen vanhuuseläke maksaa Suomessa asuvalle henkilölle ja Suomen kansaneläke vanhuuseläkkeenä maksaa Australiassa asuvalle. Eläkkeen hakemiskäytännöt riippuvat siitä, asuuko hakija Suomessa vai Australiassa. Hakemusten huolellinen täyttäminen nopeuttaa eläkeasian käsittelyä.

Suomen työeläke maksetaan Australiassa asuville jo nykyään työeläkelainsäädännön perusteella.
Sopimus helpottaa työ- ja kansaneläkkeiden hakemista Suomesta ja Australiasta, sillä molemmissa maissa on hakijan apuna yhteyslaitos ja yhteisesti käytettävät hakemuslomakkeet.
 
Sopimuksen mukaan Suomesta lähetetty työntekijä voi pysyä työeläke- ja kansaneläkelain piirissä viisi vuotta ja maksut maksetaan Suomeen eikä Australian eläkejärjestelmään. Lähetetyn työntekijän todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta.
 
Suomessa asuva hakee eläkettä suomalaisella vanhuuseläkehakemuksella
 
Haettaessa eläkettä täytetään vanhuuseläkehakemus ja siihen liittyvä U-liite. Suomessa asuva henkilö saa eläkehakemuksen Kelan toimistosta, työeläkelaitoksista tai Eläketurvakeskuksesta, joihin kaikkiin hakija voi myös palauttaa lomakkeensa. Eläketurvakeskus toimittaa hakijalle Australian lomakkeet ja myöhemmin välittää täytetyt hakemukset Australiaan. Australian eläke voidaan maksaa takautuvasti aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on jätetty, kuitenkin aikaisintaan 1.7.2009 alkaen.
 
Suomessa asuvan henkilön Australian eläkkeen määrään ei vaikuta henkilön Suomesta mahdollisesti saama kansaneläke, mutta sen sijaan Suomen työeläke luetaan tuloksi. Jos asumisaikaa Australiassa on alle 25 vuotta, työeläkkeestä lasketaan tuloksi Australiassa asuttuun aikaan suhteutettu osuus. Australian lainsäädännön mukaisesti eläkkeen suuruuteen vaikuttavat myös henkilön muut tulot ja omaisuus.
 
Kun on kyse Suomen kansaneläkkeestä Suomessa asuvalle henkilölle, hänen mahdollisesti Australiasta saamansa Age Pension -vanhuuseläke ja Superannuation Guarantee-eläke vaikuttavat kansaneläkkeen määrään samoin kuin Suomen työeläke. Kansaneläke maksetaan suhteutettuna Suomessa asuttuun aikaan. Australian vanhuuseläkkeen myöntäminen saattaa vaikuttaa myös muihin Suomessa asuvan Kelasta saamiin etuuksiin.
 
Australiassa asuva jättää eläkehakemuksen Centrelinkiin
 
Australiassa asuva saa Suomen kansaneläkkeen hakemuslomakkeet Centrelinkistä, jonne hakemuk-set myös palautetaan. Centrelink toimittaa hakemukset Kelaan.
  • Kansaneläkettä haettaessa hakemuksessa kysytään tuloja ja esimerkiksi
eläkemääristä on lii-tettävä kuitit mukaan. Myös mitä tarkemmin muistaa
työskentely- ja asumisajat Suomessa se-kä Australiassa, sitä parempi, palvelupäällikkö Tiina Sotkasiira Kelan ulkomaan yksiköstä muistuttaa.
 
Mikäli Kela joutuu pyytämään tarkentavia tietoja Australiasta, käsittely ja päätöksen tekeminen hidastuu. Kelan vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke voidaan myöntää Australiassa asuvalle hakijalle aikaisintaan sopimuksen tultua voimaan 1.7.2009. Hakemus on jätettävä Australiassa viimeistään 31.1.2010, jotta eläke voidaan myöntää takautuvasti heinäkuun alusta alkaen.
 
Vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä voidaan maksaa Suomen ja Australian kansalaisille, jotka ovat 16 vuotta täytettyään asuneet Suomessa vähintään kolme vuotta. Kansaneläkkeen määrään ei vaikuta henkilön Australiasta saama Age Pension -vanhuuseläke. Sen sijaan mahdollinen Superannuation-järjestelmän eläke sekä mahdolliset muut lisäeläkkeet huomioidaan kansaneläkettä vähentävänä ulkomaisena eläkkeenä. Myös Suomesta maksettava työeläke vähentää kansaneläkettä. Kansaneläke maksetaan kansaneläkelain mukaisesti suhteutettuna henkilön Suomessa asumaan aikaan.
Täyden kansaneläkkeen voi saada, jos on asunut Suomessa vähintään 80 % ikävuosista 16–65.
 
Lisätietoja Suomessa asuville antaa Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain osasto p. 010 751 4218 ja Australiassa asuville Kelan Ulkomaan yksikkö p. + 358 20 634 2550.
 
Lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamis- ja todistusasioista vastaa Eläketurvakeskuksen lakiosas-to/Ulkomaantyön vakuuttamisasiat p. 010 751 4216.
 
Viimeinen suuri sosiaaliturva sopimus
 
  • Suomi on pyrkinyt solmimaan kaikkien suurten siirtolaismaiden kanssa sosiaaliturvasopimukset, joista viimeinen tehtiin nyt Australian kanssa, Kelan yhteyspäällikkö Essi Rentola kertoo.
  • Sosiaaliturvasopimuksilla turvataan maiden välillä liikkuville henkilöille oikeuksia sopimusmaan sosiaaliturvaan.
  • Suomella on sosiaaliturvasopimukset Pohjoismaiden, USA:n, Kanadan, Chilen, ja Israelin kanssa sekä sosiaaliturvasopimusjärjestely Quebecin kanssa. Lisäksi Australian kanssa on sairaanhoitosopimus.
  • Australian sosiaaliturvasopimus neuvoteltiin Sosiaali- ja terveysministe-riön johdolla 2007–2008.
  • Suomesta on vuoden 1940 jälkeen lähtenyt noin 20 000 henkilöä Aust-raliaan. Heistä noin 8 000 on palannut Suomeen ja eläkeikäisiä on noin 1 000.
  • Australiassa arvioidaan olevan noin 4 000 henkilöä, jotka voivat hakea eläkettä Suomesta.
 
http://www.kela.fi
http://www.etk.fi
http://www.centrelink.gov.au