Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin

Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin Helsingissä 10.9.2008.

Suomessa sopimukselle pyydetään vielä eduskunnan hyväksymistä. Australiassa sopimus tarvitsee parlamenttikäsittelyn. Sopimus tulee voimaan 1.7.2009. Sopimus koskee pääasiassa vanhuuseläkkeitä. Sopimus mahdollistaa Australian asumisperusteisen vanhuuseläkkeen myöntämisen Suomessa asuvalle henkilölle ja Suomen kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen myöntämisen Australiassa asuvalle henkilölle. Keväällä 2009 Kela ja Eläketurvakeskus antavat lisätietoja siitä, miten eläkettä haetaan.
Helsinki 10.9.2008 Sopimus koskee pääasiassa vanhuuseläkkeitä Sopimus mahdollistaa Australian asumisperusteisen vanhuuseläkkeen (Age pension) myöntämisen Suomessa asuvalle henkilölle ja Suomen kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen myöntämisen Australiassa asuvalle henkilölle. Näitä eläkkeitä ei myönnetä asianomaisen maan ulkopuolella asuvalle henkilölle ilman sopimusta. Suomen työeläke maksetaan Australiassa asuville Suomen työeläkelainsäädännön perusteella jo nykyään. Suomen työeläkkeen osalta sopimus kuitenkin helpottaisi työeläkettä hakevien asemaa, koska hakemusprosessissa viranomaistoiminta olisi hakijan apuna. Sopimuksessa on myös eräitä ns. lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Suomalaisen työnantajan Australiaan työkomennukselle lähettämä työntekijä pysyisi Suomen työeläke- ja kansaneläkelain piirissä enintään viisi vuotta, ja maksut maksettaisiin Suomeen.  Australia ei pakollisia maksuja perisi.

Miten Suomeen myönnettävä Australian eläke lasketaan? Kun lasketaan Australian eläkkeen määrää, henkilölle Suomesta maksettua kansaneläkettä ei lueta tuloksi, mutta Suomen työeläke luetaan tuloksi. Kuitenkin jos asumisaikaa Australiassa on alle 25 vuotta, työeläkkeestä luetaan tuloksi vain Australiassa asuttuun aikaan suhteutettu osuus. Sopimuksen perusteella työeläkkeen tuloksi lukeminen on siten lievennetty näissä tapauksissa.
Kuka saa Suomen kansaneläkettä sopimuksen perusteella? Vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä voidaan maksaa sopimuksen perusteella Suomen tai Australian kansalaisille, jotka jonain ajankohtana yli 16-vuotiaina ovat asuneet Suomessa vähintään kolme vuotta.

Miten Australiaan myönnettävä Suomen kansaneläke lasketaan? Kun lasketaan Suomen kansaneläkkeen määrää
Australiassa asuvalle, henkilön Australiasta saamaa vanhuuseläkettä ei oteta huomioon eläketulona. Sen sijaan mahdollinen Superannuation-eläke otetaan huomioon kansaneläkettä vähentävänä ulkomaisena eläkkeenä. Myös Suomesta maksettava työeläke otetaan huomioon kansaneläkettä vähentävänä tulona. Lisäksi kansaneläke maksetaan Suomessa asumisaikaan suhteutettuna kansaneläkelain mukaisesti. Asumisaika kertyy 16 ja 65 ikävuoden välillä. Täysi kansaneläke edellyttää, että henkilö on asunut Suomessa vähintään 80 % 16-65 ikävuosien välisestä kokonaisajasta.
Miten Suomen kansaneläke lasketaan Australiasta Suomeen muuttaneelle? Kun lasketaan Suomen kansaneläkkeen määrää Suomessa asuvalle, henkilön Australiasta saama vanhuuseläke ja mahdollinen Superannuation-eläke otetaan huomioon kansaneläkettä vähentävänä ulkomaisena eläkkeenä. Myös Suomesta maksettava työeläke otetaan huomioon kansaneläkettä vähentävänä tulona. Lisäksi kansaneläke maksetaan Suomessa asumisaikaan suhteutettuna kansaneläkelain mukaisesti samoin kuin Australiaan myönnettäessä.

Miten Suomen työeläke määräytyy? Suomen työeläke määräytyy kansallisen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Työskentelykaudet Australiassa voidaan sopimuksen perusteella ottaa joissakin tapauksissa huomioon työeläkeoikeutta varten.

Lisätietoja:  Keväällä 2009 Kansaneläkelaitos ja Eläketurvakeskus antavat lisätietoja siitä, miten eläkettä haetaan.
Sosiaali- ja terveysministeriössä lisätietoja antaa Marja-Terttu Mäkiranta puh. (09) 160 73877. http://www.stm.fi/Resource.phx/stm/index.htx